Yodsanklai Fairtex vs Jamal Yusupov (One Championship) November 16 2019

 

 

</div